Апсосанки хоскер

Ду к1арц1умэс айт1 андзр'эвн э арт1асвум п1ат1угьаниц?
Айт1 апсосанки хоскер'н эн глор'вум гьат1ик1 гьат1ик1,
Глор'вум эн у гьосум эн, ап1ак1уц тапвум эн цац1,
Айт1 хоскер'э вор' лсвум эн им йерки мэч ушацац1.
Ум э п1этк хостованакт1 апсосанкт1 ушацац1?
Сэр'э ко ми гьанэлук1 эр' у гахтник эр' чбацвац1,
Да гуцэ ашнан к1ат1ак1нэр' т1эр'эвнэр'нэин дегънац1
Ц1аругъум лур арт1асвум эр' ми ахджик1 менак1 к1ангнац1.

Мэр' сир'о ашунэ эл йер'бэк1 чи к1р'к1нви
Йев анцялн амэн анкам ашнан гьэт к1айцэли
У п1атугьаниц лур к1арт1асви
У п1атугьаниц лур к1арт1асви.
Мэр' сир'о ашунэ эл йер'бэк1 чи к1р'к1нви
Йев анцялн амэн анкам ашнан гьэт к1айцэли
У п1атугьаниц лур к1арт1асви
У п1атугьаниц лур к1арт1асви.

Йес гьима нор' гьаск1анум эм анцац1э йет1 чэс бэр'и,
Айс амэнэ гьатуцумн э им горц1ац1 им мехкер'и
Айн ахджикэ йев ашунэ бахтнэр'ин вор' корцр'ин
Да джагьел им хъэнтуцюннэр' вор' йер'бэк1 индз чэм нэр'и
Йес гит1эм йер'джанкутюнэ мэк анкам э айцэлум
Иск гьэто йер'б гьэранум э айцэтомснэ ир' тогънум
У гьэт1о амбохч к1янкум мэр' мэнк нр'ан энк вор'онум
Айн гьасцэн вор' на тогънум э к1янкум вочвок чи гтнум.

Мэр' сир'о ашунэ эл йер'бэк1 чи к1р'к1нви
Йев анцялн амэн анкам ашнан гьэт к1айцэли
У п1атугьаниц лур к1арт1асви
У п1атугьаниц лур к1арт1асви.
Мэр' сир'о ашунэ эл йер'бэк1 чи к1р'к1нви
Йев анцялн амэн анкам ашнан гьэт к1айцэли
У п1атугьаниц лур к1арт1асви
У п1атугьаниц лур к1арт1асви.

Исполнитель: Harout


Источник: http://song5.ru/text/harout-mer-siro-ashoune

  • Автор: XxKMSakura
  • Комментарии: 5
  • Просмотры: 2539