Ч. 2 ст. 17 зу про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби


{ абзац 1-40, 1-42, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  Стаття 1.   Визначення термінів

    У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
    актуарні розрахунки - фінансовий аналіз коротко- і довгострокових наслідків функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зобов'язань, довгостроковий прогноз стану та стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довгострокових фінансових наслідків будь-яких змін у цій системі;  

{ абзац 3, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    діяльність з управління активами - професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів, порядок провадження якої визначено законодавством про цінні папери та фондовий ринок;


{ абзац 4, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    довічна пенсія з коштів Накопичувального пенсійного фонду (далі - довічна пенсія) - пенсійна виплата, сума якої визначається в договорі страхування довічної пенсії та сплачується у визначеному законом порядку застрахованій особі після досягнення нею пенсійного віку (ануїтет) - пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, - на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, сума та порядок виплати якої визначаються в договорі страхування довічної пенсії, укладеному із страховою організацією, що сплачується особі після досягнення нею пенсійного віку, передбаченого цим Законом, або членам її сім'ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом;

{ абзац 5, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до цього Закону підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування ;

    зберігач - банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та відповідає вимогам цього Закону щодо зберігання та обслуговування коштів Накопичувального фонду;

{ абзац 7-8, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    інвестиційний дохід - сума приросту вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду за визначений проміжок часу, отримана за рахунок зміни їх ринкової вартості, і прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами та пасивних доходів, нарахованих за цими пенсійними активами;
    інвестиційний прибуток (збиток) - різниця між сумою інвестиційного доходу Накопичувального пенсійного фонду, отриманого за визначений проміжок часу, та сумою адміністративних видатків Накопичувального пенсійного фонду за цей період на оплату послуг, визначених відповідно до цього Закону;
 

    коефіцієнт страхового стажу - величина, що визначається відповідно до цього Закону для обрахування страхового стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

{ абзац 10-11, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    компанія з управління активами - юридична особа, яка здійснює управління активами на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності з управління активами в частині управління пенсійними активами та обирається за результатами тендера; на фондовому ринку (діяльності з управління активами інституційних інвесторів) та обирається за результатами конкурсу;
    конкурс - процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осіб), яка запропонувала кращі послуги (виконання робіт) у накопичувальній системі пенсійного страхування у визначеному цим Законом порядку;

    мінімальна пенсія - державна соціальна гарантія, розмір якої визначається цим Законом;

{ абзац 13, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід);
    { Абзац дев'ятий дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

    накопичувальний пенсійний рахунок - частина персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, яка відображає стан пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

    Накопичувальний пенсійний фонд (далі - Накопичувальний фонд) - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до цього Закону, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених цим Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені цим Законом;

    недержавний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;

    непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону;

{ абзац 18, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    одиниця пенсійних активів Накопичувального фонду (далі - одиниця пенсійних активів) - одиниця виміру загальної вартості пенсійних активів Накопичувального фонду, що накопичені та обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, яка застосовується для визначення вартості пенсійних активів на момент їх оцінки;

{ абзац 15, стаття 1, Розділ І }

    одноразова виплата - пенсійна виплата, що здійснюється в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку та в інших випадках на умовах та в порядку, визначених цим Законом за рахунок коштів Накопичувального фонду;
    основні напрями інвестиційної політики - документ, який відповідно до вимог цього Закону визначає напрями та обмеження інвестування коштів Накопичувального фонду, рівні інвестиційного доходу, суми коштів на адміністративні витрати, видатки на фінансування оплати договорів страхування довічних пенсій та одноразових виплат у відповідному році;
    пенсійні виплати - грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати;
    пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом;
- показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або в передбачених законом випадках - на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення;

{ абзац 19, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    пенсійні активи Накопичувального фонду (далі - пенсійні активи) накопичувальної системи пенсійного страхування - грошові кошти, цінні папери, майнові права та зобов'язання щодо них, які сформовані відповідно до цього Закону в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках - у недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення ;

    пенсіонер - особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім'ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом;

{ абзац 21, стаття 1, Розділ І }

    персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - персоніфікований облік) - організація та ведення обліку відомостей про застраховану особу, що здійснюється відповідно до законодавства і використовується в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в установленому законодавством порядку;
  {Абзац двадцять перший статті 1 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ абзаци ? 22-27, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    пов'язана особа :

  -   юридична особа, яка здійснює контроль (зокрема спільний) за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або нею чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою під спільним контролем ;

    фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою ; . Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи ;

{ абзац 25, стаття 1, Розділ І }

 
  посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена виконувати від імені юридичної особи юридичні такої особи дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої посадової особи . При цьому членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки фізичної особи і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи;
    контроль за юридичною особою - нагляд з можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив відповідно до договору. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів в органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім'ї
;

    Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;

    представники застрахованих осіб - профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

    представники роботодавців - організації роботодавців, їх об'єднання чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники);

    професійна діяльність з управління активами в частині пенсійних активів - професійна діяльність, що розуміється в значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та пов'язана з управлінням пенсійними активами Накопичувального фонду з метою збереження їх вартості та отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб;

    Рада Накопичувального фонду - вищий колегіальний орган управління накопичувальною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що створюється та діє в порядку, визначеному цим Законом;

    роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

    соціальні послуги - послуги, що надаються особам за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, визначених цим Законом;

    страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески;

{ абзац 36, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
    { Абзац тридцять четвертий тридцять четвертий статті 1 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ абзац 37, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    страхова організація - юридична особа, виключним видом діяльності якої є страхування життя, має відповідну ліцензію, видану в порядку, встановленому законодавством, та здійснює страхування і виплату довічних пенсій; страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя, а також ліцензію на здійснення страхування довічних пенсій та здійснює страхування і виплату довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

{ абзац 38, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього Закону;
    { Абзац тридцять шостий тридцять шостий статті 1 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ абзац 39, стаття 1, Розділ І }
  {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}     абзац виключено;
    тендер - відкритий конкурс, порядок організації та проведення якого визначається цим Законом;

    уповноважений банк - банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду;

{ абзац 41, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів станом на день розрахунку;

{ абзац 40, стаття 1, Розділ І } 42, стаття 1, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    чиста вартість пенсійних активів - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов'язань Накопичувального фонду, що підлягають виконанню на день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою та в порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національним банком України.

{ стаття 2, Розділ І }

  Стаття 2.   Структура системи пенсійного забезпечення в Україні
  1. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.
    Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

{ абзац 3, частина 1 стаття 2, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.
    Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.
  2. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
    Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.
  3. Для окремих категорій громадян законами України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення.
  4.   Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення.
    Питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюються відповідно цим Законом, іншими законами з питань пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

{ стаття 3, Розділ І }

  Стаття 3.   Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні


{ абзаци 1-6, частина 1, стаття 3, Розділ І }

  1.   Суб'єктами солідарної системи є:
    застраховані особи, а в окремих випадках, визначених цим Законом, - члени їхніх сімей та інші особи;
    страхувальники;
    Пенсійний фонд;
    уповноважений банк;
    підприємства, установи, організації (далі - організації), що здійснюють виплату і доставку пенсій.

{ абзаци 1-9, частина 2, стаття 3, Розділ І }

  2.   Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:
    особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;
    підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення;
    Накопичувальний фонд;
    недержавні пенсійні фонди;
    юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами;
    зберігач;
    страхові організації.
    Інші суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення можуть бути визначені законами України.


{ стаття 4, Розділ І }

  Стаття 4.   Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні
  1.   Законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ), складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ), цього Закону, закону про недержавне пенсійне забезпечення, законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі - закони про пенсійне забезпечення), а також інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні.
  2.   Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про пенсійне забезпечення, то застосовуються норми міжнародного договору.
  3.   Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються:

{ абзаци 1-6, частина 3, стаття 4, Розділ І }

    види пенсійного забезпечення;
    умови участі в пенсійній системі чи її рівнях;
    пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат;
    джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне забезпечення;
    умови, норми та порядок пенсійного забезпечення;
    організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного забезпечення.

{ стаття 5, Розділ І }

  Стаття 5.   Сфера дії Закону
  1.   Цей Закон регулює відносини, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

{ абзаци 1-12, частина 2, стаття 5, Розділ І }

  2.   Виключно цим Законом визначаються:
    принципи та структура системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
    коло осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;
    { Абзац четвертий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
    { Абзац п'ятий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

    види пенсійних виплат;
    умови набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат;
    пенсійний вік чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на призначення пенсії за віком;
    мінімальний розмір пенсії за віком;
    порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням;
{ абзац 11, частина 2 стаття 5, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}
    порядок використання коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду накопичувальної системи пенсійного страхування ;
    організація та порядок здійснення управління в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.


{ стаття 6, Розділ І }

  Стаття 6.   Соціальні виплати непрацездатним громадянам
  1. Непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством.
  2. У разі якщо сукупність виплат, зазначених у частині першій цієї статті, разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного забезпечення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.

{ стаття 7, Розділ І }

  Стаття 7.   Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
  1. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за принципами:
    законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;  

{абзац 3, пункт 1, стаття 7, Розділ І }   {ЗУ 231-VІI з 01.07.2013}

    обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності підприємців ;
    права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;
    заінтересованості кожної працездатної особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію;
    рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
    диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу);
    солідарності та субсидування в солідарній системі;
    фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів;

{ абзац 10, частина 1 стаття 7, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду накопичувальної системи пенсійного страхування для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу;
    державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, передбачених цим Законом;  

{ абзац 12, частина 1 стаття 7, Розділ І }   {ЗУ 5462-VI з 09.12.2012}

    організації управління Пенсійним фондом на основі паритетності представників від застрахованих осіб, роботодавців та держави і на засадах гласності, прозорості та доступності його діяльності діяльності Пенсійного фонду ;
    обов'язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов'язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом;
    цільового та ефективного використання коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
    відповідальності суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за порушення норм цього Закону, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.
  2.   Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

{ стаття 8, Розділ І }

  Стаття 8.   Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг
  1. Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають:
    1) громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб - члени їхніх сімей, зазначені у статті 36 цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом;
    2) особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом України "Про пенсійне забезпечення" - за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, - члени їхніх сімей.

{ частина 2 стаття 8, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  2.   Право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду накопичувальної системи пенсійного страхування мають застраховані особи і члени їхніх сімей та/або спадкоємці на умовах та в порядку, визначених цим Законом.

{ частина 2 стаття 8, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  3.   Особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду накопичувальної системи пенсійного страхування .
    { Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
  4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

{ стаття 9, Розділ І }

  Стаття 9.   Види пенсійних виплат і соціальних послуг
  1.   Відповідно до цього Закону за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:
    1)   пенсія за віком;
    2)   пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
    3)   пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

{ частина 2 стаття 9, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  2.   За рахунок коштів Накопичувального фонду накопичувальної системи пенсійного страхування , що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення , здійснюються такі пенсійні виплати :
    1)   довічна пенсія з установленим періодом;
    2)   довічна обумовлена пенсія;
    3)   довічна пенсія подружжя;
    4)   одноразова виплата.
, як довічні пенсії і одноразова виплата.
  3.   У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок коштів Пенсійного фонду.

    До соціальних послуг, передбачених цим Законом, належить допомога на поховання пенсіонера.

{ стаття 10, Розділ І }

  Стаття 10.   Право вибору пенсійних виплат
  1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
  2. Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії за її вибором.

{ стаття 11, Розділ І }

  Стаття 11.   Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню
    Загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:  

{пункт 1, стаття 11, Розділ І }   {ЗУ 406-VІI з 11.08.2013}, {ЗУ 231-VІI з 01.07.2013}

    1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності підприємців та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності підприємців , які обрали особливий спосіб оподаткування ( фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру;
    { Пункт 1 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

{пункт 2, стаття 11, Розділ І }   {ЗУ 406-VІI з 11.08.2013}

    2) члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування ( фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок);
    { Пункт 2 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно з Законами N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

{пункт 3, стаття 11, Розділ І }   {ЗУ 406-VІI з 11.08.2013}, {ЗУ 231-VІI з 01.07.2013}

    3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності підприємці , у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування ( фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
    { Абзац перший пункту 3 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

{пункт 3, стаття 11, Розділ І }   {ЗУ 231-VІI з 01.07.2013}

    До членів сімей фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності підприємців , які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать: дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності підприємцем , але разом з ним здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю;
    4) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності;
    5) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);
    6) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);
    7) особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді;
    8) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України;
    9) працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі;
    { Пункт 9 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3297-IV ( 3297-15 ) від 10.01.2006 }
    10) особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
    11) особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), крім осіб, які отримують виплати у зв'язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
    12) особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства);
    13) особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
    14) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;  

{пункт 15, стаття 11, Розділ І }   {ЗУ 231-VІI з 01.07.2013}

    15) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності , а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами ;
    { Пункт 16 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
    17) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу;
    { Статтю 11 доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 857-V ( 857-16 ) від 03.04.2007 }
    18) батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
    { Статтю 11 доповнено пунктом 18 згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
    19) дружини (чоловіки) працівників дипломатичної служби - під час перебування за кордоном за місцем проходження дипломатичної служби чоловіка (дружини).
    { Статтю 11 доповнено пунктом 19 згідно із Законом N 2911-VI ( 2911-17 ) від 11.01.2011 }  

{ стаття 12, Розділ І }

  Стаття 12.   Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
  1. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.  

{абзац 2, частина 1, стаття 12, Розділ І }   {ЗУ 184-VІI з 28.04.2013}

    Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" .  

{частина 2, стаття 12, Розділ І }  
{ЗУ 184-VІI з 28.04.2013}   частини другу - восьму   виключено;
  2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування протягом терміну, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, але не менше одного року.
  3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання відповідну заяву за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, та документи за затвердженим ним переліком.
    Територіальний орган Пенсійного фонду, що отримав заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, має право перевіряти викладені в заяві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості.
    З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, територіальним органом Пенсійного фонду в термін не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - договір про добровільну участь) відповідно до типового договору, що затверджується правлінням Пенсійного фонду.
  4. Договір про добровільну участь повинен містити:

    назву документа;

    відомості про особу, які відповідно до цього Закону вносяться до системи персоніфікованого обліку;

    вид системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у якій особа братиме участь;

    термін дії договору;

    розмір та порядок сплати страхових внесків;

    умови набуття застрахованою особою права на пенсійні виплати відповідно до цього Закону;

    умови розірвання договору;

    права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

    інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь, що не суперечать цьому Закону.
  5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди. При цьому сума сплачених страхових внесків за кожний місяць не може бути меншою мінімального страхового внеску.
  6. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.
  7. Територіальний орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

    підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;

    не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першою цієї статті;

    подала неповні або недостовірні відомості;

    уже уклала договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким не виконала передбачені договором умови;

    бажає укласти договір на строк менше одного року.

    В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.
  8. Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний:

    застрахованою особою:

    за умови дії договору не менше одного року;

    у разі систематичного порушення територіальним органом Пенсійного фонду умов договору;

    за згодою сторін, якщо договір діяв не менш одного року;

    територіальним органом Пенсійного фонду в разі:

    набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
    виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

    систематичного порушення застрахованою особою умов договору;

    смерті застрахованої особи.

    В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.

{ стаття 13, Розділ I }

  Стаття 13.   Припинення участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
  1. Участь застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування припиняється:
    у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до цього Закону, втратила визначений цим Законом статус застрахованої особи;
    у разі закінчення терміну дії договору про добровільну участь або дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених цим Законом;
    у разі якщо застрахованій особі відповідно до цього Закону призначено пенсію і вона не продовжує працювати або якщо застрахована особа відповідно до цього Закону набула права на довічну пенсію чи одноразову виплату;
    у разі смерті застрахованої особи.

{ частина 2, стаття 13, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  2. У разі якщо особа не сплачувала страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування під час навчання, у період визнання інвалідом, тимчасового виїзду за кордон тощо, за нею зберігається право на набутий страховий стаж та право на пенсійні активи, що обліковані на її накопичувальному пенсійному рахунку у Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення .
  3. Особа, яка припинила участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, може поновити свою участь у цьому виді страхування з набуттям нею статусу, згідно з яким вона підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до цього Закону або шляхом укладення в установленому цим Законом порядку договору про добровільну участь.

{стаття 14, Розділ І }

  Стаття 14.   Страхувальники
  Страхувальниками відповідно до цього Закону є:
    1) роботодавці:  

{абзац 2, пункт 1, стаття 14, Розділ І }   {ЗУ 406-VІI з 11.08.2013}, {ЗУ 231-VІI з 01.07.2013}

    підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності підприємці та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності підприємців , які обрали особливий спосіб оподаткування ( фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону;
    { Абзац другий пункту 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

{абзац 3, пункт 1, стаття 14, Розділ І }   {ЗУ 406-VІI з 11.08.2013}

    колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування ( фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), - для осіб, зазначених у пункті 2 статті 11 цього Закону;
    { Абзац третій пункту 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно з Законами N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
    дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами, - для осіб, зазначених у пунктах 5, 19 статті 11 цього Закону;
    { Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2911-VI ( 2911-17 ) від 11.01.2011 }
    іноземні дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України, - для осіб, зазначених у пункті 6 статті 11 цього Закону;
    2) підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, - для осіб, зазначених у пунктах 7-9, 12-14, 17 і 18 статті 11 цього Закону;
    { Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 857-V ( 857-16 ) від 03.04.2007, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
    { Пункт 3 статті 14 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

    4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України - для працюючих осіб, за яких роботодавець сплачує внески в сумі меншій, ніж сума внеску із заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, а також для непрацюючих осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону;
    5) застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.  

{ стаття 15, Розділ І }

  Стаття 15.   Платники страхових внесків
  1. Платниками страхових внесків до солідарної системи є страхувальники, зазначені в статті 14 цього Закону, і застраховані особи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону.  

{ частина 2, стаття 15, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  2. Платниками страхових внесків до Накопичувального фонду накопичувальної системи пенсійного страхування є застраховані особи, зазначені в пунктах 1-7, 9,10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.
    { Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 857-V ( 857-16 ) від 03.04.2007, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
  3. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків до Пенсійного фонду з дня взяття їх на облік територіальним органом Пенсійного фонду, а особи, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, - з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.
    { Частина третя статті 15 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
  4. Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, зазначених у статті 14 цього Закону, здійснюється у такому порядку:
    для юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців, зазначених у пунктах 1-4 статті 14 цього Закону, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей територіальними органами Пенсійного фонду;
    для страхувальників, зазначених у пунктах 1-5 статті 14 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), - у порядку ( z1000-04 ), встановленому правлінням Пенсійного фонду, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.
    { Частина четверта статті 15 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
  5. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня взяття на облік.
    { Частина статті 15 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
  6. Зняття з обліку страхувальника здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку.
    { Частина статті 15 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ стаття 16, Розділ І }

  Стаття 16.   Права та обов'язки застрахованої особи

{ частина 1 стаття 16, Розділ І }

  1. Застрахована особа має право:
    1) отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
    2) отримувати від страхувальника підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі;
    3) вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, у тому числі в судовому порядку;

{ пункт 4), частина 1 стаття 16, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    4) отримувати безоплатно у виконавчих органах Пенсійного фонду відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі з системи персоніфікованого обліку та Державному реєстрі го реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, в у тому числі інформацію про пенсійні активи, що обліковуються , що відображає обсяг пенсійних коштів на її накопичувальному пенсійному рахунку , та про призначення і в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, якщо застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд, та стан здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, та в порядку, визначеному цим Законом;
    { Пункт 4 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
    5) звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення відомостей, внесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
    { Пункт 5 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
    6) обирати або змінювати в порядку, визначеному законом, страхову організацію, яка здійснює виплату довічних пенсій;

    7) обирати порядок здійснення виплати пенсії;

    8) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника, виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
    9) на отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених цим Законом;

  10) залишатись учасником системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в разі тимчасового припинення до досягнення пенсійного віку сплати страхових внесків з дотриманням вимог цього Закону;

  11) достроково розривати договір про добровільну участь у порядку, визначеному цим Законом;

{ пункт 11-1), частина 1 стаття 16, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  11-1) обирати недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення на умовах та в порядку, визначених законом;


{ пункт 11-2), частина 1 стаття 16, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  11-2) змінювати відповідний недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на два роки;

  12) інші права відповідно до цього Закону.
  2. Застрахована особа зобов'язана:
    1) пред'являти свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на вимогу страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду;
    2) надавати на вимогу страхувальника, територіального органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
    { Пункт 2 частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
    3) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;
    { Пункт 3 частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
    4) укладати договір страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією та не розривати цей договір протягом життя (крім випадків зміни страхової організації згідно із цим Законом);
    5) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

    { Статті 17 - 19 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ стаття 20, Розділ І }

  Стаття 20.   Обчислення та сплата страхових внесків
  1. Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі.
    Обчислення страхових внесків із сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом валют, установленим Національним банком України на день обчислення страхових внесків.
  2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 цього Закону, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.
    { Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 857-V ( 857-16 ) від 03.04.2007, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ абзац 1-6, частина 3, стаття 20, Розділ І }

  3. Обчислення страхових внесків територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється на підставі складених актів перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків, звітності, що подається страхувальником, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.
    Страхові внески обчислюються територіальним органом Пенсійного фонду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за непрямим методом виходячи з оцінки валового доходу та витрат страхувальника, кількості осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, обсягу виробленої (реалізованої) продукції (послуг), суми сплачених ним податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством, у разі:
    ухилення страхувальника чи його посадових осіб від надання територіальному органу Пенсійного фонду звітності чи інших документів про сплату страхових внесків;

    неведення страхувальником бухгалтерського обліку чи відсутності в нього відповідних первинних документів;

    якщо сума страхових внесків, нарахована страхувальником, не підтверджується документами.

    Обчислення територіальними органами Пенсійного фонду сум страхових внесків за минулі періоди провадиться виходячи з розміру страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.

{ частина 4, стаття 20, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  4. Сплата страхових внесків здійснюється виключно в грошовій формі шляхом внесення відповідних сум страхових внесків до солідарної системи на банківські рахунки виконавчих органів Пенсійного фонду, а сум страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування - на банківський рахунок Накопичувального фонду або на банківський рахунок обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення .
  5. Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків.
    Страхувальники - фізичні особи, які не мають банківських рахунків, сплачують страхові внески шляхом готівкових розрахунків через банківські установи.

{ абзац 1-9, частина 6, стаття 20, Розділ І }

  6. Страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.
    Базовим звітним періодом є:
    для страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 статті 14 цього Закону, - календарний місяць;
    { Абзац третій частини шостої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
    для страхувальників, зазначених у пункті 5 статті 14 цього Закону, - квартал.
    При цьому в разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат (виплати доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати (дохід).
    У разі недостатності у страхувальника коштів для здійснення в повному обсязі виплати заробітної плати (доходу) та одночасної сплати відповідних авансових платежів виплата зазначених сум та сплата страхових внесків здійснюється в пропорційних розмірах у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду.
    У разі несплати авансових платежів до страхувальників застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом.
    Перерахування страхових внесків здійснюється страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі або з виручки від реалізації товарів (послуг). При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу) вважається одержання відповідних сум готівкою, зарахування на банківський рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, одержання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здійснення із цих виплат (доходу) відрахувань, передбачених законодавством або за виконавчими документами, чи будь-яких інших відрахувань.
    За осіб, зазначених у пунктах 8, 11-14 статті 11 цього Закону, страхові внески сплачуються в порядку і строки, ( 1092-2004-п ) визначені Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів цільових фондів, з яких цим особам сплачуються відповідно грошове забезпечення, страхові виплати, допомога і компенсації.
    { Абзац частини шостої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
  7. Особи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону, сплачують страхові внески у строки, визначені договором про добровільну участь, але не рідше одного разу на квартал.
  8. Страхові внески, які відповідно до цього Закону підлягають сплаті із сум виплат (доходу) за період з дня виникнення у страхувальника зобов'язання щодо взяття на облік як платника страхових внесків до дня його реєстрації в органах Пенсійного фонду, сплачуються (стягуються) на загальних підставах відповідно до цього Закону за весь зазначений період.
    { Частина восьма статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ частина 9, стаття 20, Розділ І }

  9. Днем сплати страхових внесків вважається:  

{ абзац 2, частина 9, стаття 20, Розділ І }   {ЗУ 5462-VI з 09.12.2012}, {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    у разі перерахування сум страхових внесків у безготівковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду або у випадках, передбачених цим Законом, на рахунок Накопичувального фонду - день списання установою банку, установою Державного казначейства України органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з банківського (спеціального реєстраційного) рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок органу Пенсійного фонду;

{ абзац 3, частина 9, стаття 20, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    у разі сплати сум страхових внесків готівкою - день внесення страхувальником коштів у банківську установу чи відділення зв'язку для перерахування на банківські рахунки органу Пенсійного фонду та/або Накопичувального фонду .
  10. Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про сплату страхових внесків, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.


{ частина 11, стаття 20, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

  11. Суми надміру або помилково сплачених страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому числі сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену частиною четвертою статті 19 цього Закону пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) , повертаються цій застрахованій особі або за її бажанням залишаються в Накопичувальному фонді та обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку або у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

  12. Страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.  

{ абзац 2, частина 12, стаття 20, Розділ І }   {ЗУ 5462-VI з 09.12.2012}

    Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум, у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики , що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення . У разі невиконання банками цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному територіальному органу Пенсійного фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.
    { Абзац другий частини дванадцятої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 795-VI ( 795-17 ) від 24.12.2008 }
    У разі наявності в платника страхових внесків одночасно із зобов'язаннями із сплати страхових внесків зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати страхових внесків виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань щодо виплати заробітної плати (доходу).
  13. Суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків до солідарної системи повертаються страхувальникам або за їх згодою зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків у порядку ( z0064-04 ) і в строки, визначені правлінням Пенсійного фонду.  

{ стаття 21, Розділ І }

  Стаття 21.   Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування  

{ абзаци 1-14, частина 1, стаття 21, Розділ І }

  1. Облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також персоніфікований облік коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюються в порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ).
    { Абзац перший частини першої статті 21 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
    Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є складовою частиною Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, порядок ведення якого встановлюється Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ).
    { Частину першу статті 21 доповнено абзацом згідно з Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
    Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять від:
    інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;  

{ абзац 5, частина 1, стаття 21, Розділ І }   {ЗУ 406-VІI з 11.08.2013}

    органів державної податкової служби доходів і зборів ;
    роботодавців;
    фізичних осіб;
    органів реєстрації актів громадянського стану;
    державної служби зайнятості;
    фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
    компанії з управління активами;
    зберігача;
    інших підприємств, установ, організацій та військових формувань.
    Інформація з бази даних системи персоніфікованого обліку, що ведеться в електронній формі, може надаватися за запитом страхувальників або застрахованих осіб у вигляді документа, що відповідає вимогам законодавства.  

{частина 2, стаття 21, Розділ І }   {ЗУ 406-VІI з 11.08.2013}

  2. На кожну застраховану особу відкривається персональна облікова картка, в якій використовується постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) .  

{ частина 3, стаття 21, Розділ І }

  3. Персональна облікова картка застрахованої особи повинна містити такі відомості:  

{ абзаци 1-13, пункт 1), частина 3, стаття 21, Розділ І }

    1) умовно-постійна частина персональної облікової картки:
    модифікований ідентифікаційний номер;
    прізвище, ім'я та по батькові на поточний момент;
    прізвище при народженні;
    дата народження;
    місце народження;
    стать;
    місце проживання із зазначенням адреси;
    { Абзац восьмий пункту 1 частини третьої статті 21 в редакції Закону N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

{ абзац 9, пункт 1), частина 3, стаття 21, Розділ І }   {ЗУ 5492-VI з 06.12.2012}

    унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взято взяті відомості до персональної облікової картки;
    громадянство;
    відомості про членів сім'ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи, та її дітей;
    номер телефону (за згодою);
    відмітка про смерть;  

{ абзаци 1-9, пункт 2), частина 3, стаття 21, Розділ І }

    2) частина персональної облікової картки, яка відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід) та розмір сплачених страхових внесків:
    ідентифікаційний номер страхувальника;
    рік, за який внесено відомості;
    розмір страхового внеску до Пенсійного фонду за відповідний місяць;
    сума сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду за відповідний місяць;
    страховий стаж;
    ознака особливих умов праці, які дають право на пільги в пенсійному забезпеченні;
    сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;  

{ абзац 9, пункт 2), частина 3, стаття 21, Розділ І } {ЗУ 406-VІI з 11.08.2013}

    сума доходу (прибутку) осіб, які провадять підприємницьку діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування ( фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок);
    { Абзац дев'ятий пункту 2 частини третьої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

{ абзаци 1-9, пункт 3), частина 3, стаття 21, Розділ І }

    3) частина персональної облікової картки, яка відображає сплату за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями:
    дата, з якої призначено пенсію;
    місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії;
    сума періодів страхового стажу;
    коефіцієнт страхового стажу;
    коефіцієнт заробітної плати (доходу);
    заробітна плата (дохід) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії;
    розмір пенсії для виплати;
    запис про членів сім'ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи;

{ абзаци 1-9, пункт 4), частина 3, стаття 21, Розділ І } { абзаци 1-14, пункт 4), частина 3, стаття 21, Розділ І }   {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    4) частина персональної облікової картки, яка відображає стан пенсійних активів накопичувального пенсійного рахунку застрахованої особи або здійснення виплат її спадкоємцям накопичувального пенсійного рахунку: за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, а також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення їй пенсійних виплат:
    сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
    розмір та сума сплачених страхових внесків на накопичувальний пенсійний рахунок сума страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування за відповідний місяць;
    дата перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування;

    загальна

   
кількість одиниць пенсійних активів;

    сумарний розмір інвестиційного доходу за попередні періоди;
    чиста вартість пенсійних активів;
    загальна сума коштів застрахованої особи;
    реквізити обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з яким укладено пенсійний контракт, та реквізити адміністратора і зберігача такого фонду;

    сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, за останній звітний рік;

    сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 цього Закону , і дата її застрахованій особі або її спадкоємцю, дата такої виплати;
    реквізити страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії у разі його укладення;

    дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі його укладення);

    сума коштів, перерахована их з накопичувальної системи пенсійного страхування страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії і дата перерахування цих коштів; , дата їх перерахування;
    сума пені, сплачена страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування на користь застрахованої особи, дата її сплати;

    відмітка про смерть застрахованої особи.
  4. Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових носіях та в електронному вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа.

{ частина 5, стаття 21, Розділ І }

  5. Дані про відкриття розрахункових та інших рахунків страхувальниками-роботодавцями виконавчі органи Пенсійного фонду отримують від банків, у яких ведуться ці рахунки.

{ абзац 2, частина 5, стаття 21, Розділ І }   {ЗУ 5462-VI з 09.12.2012}, {ЗУ 3668-VI з 01.10.2011}

    Порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики , що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення і Пенсійним фондом.

  6. Відомості про осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5-10, 12-15, 18 статті 11 цього Закону, подаються до територіального органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, відповідними підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують цим особам заробітну плату, грошове забезпечення (заробіток), допомогу. Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 11 цього Закону, подаються до територіального органу Пенсійного фонду безпосередньо цими особами, про осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону, - Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, про осіб, які підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, - Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Форми документів, порядок та строки їх подання встановлюються правлінням Пенсійного фонду.
    { Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
  7. Органи реєстрації актів громадянського стану за формою, встановленою відповідно до законодавства, протягом десяти робочих днів із дня реєстрації смерті особи подають відповідні відомості територіальним органам Пенсійного фонду.  

{частина 8, стаття 21, Розділ І }   {ЗУ 231-VІI з 01.07.2013}

  8. Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності підприємців , зобов'язані надсилати один примірник реєстраційної картки територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

{ стаття 22, Розділ І }

  Стаття 22.   Інформація у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
  1. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.

{ абзац 1-8, стаття 22, Розділ І }

  2. Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, використовуються виконавчими органами Пенсійного фонду для:
    підтвердження участі застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
    обчислення страхових внесків;
    визначення права застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання пенсійних виплат згідно із цим Законом;
    визначення розміру, перерахунку та індексації пенсійних виплат, передбачених цим Законом;
    надання застрахованій особі на її вимогу або у випадках, передбачених цим Законом;
    надання страховим організаціям, які здійснюють страхування довічних пенсій;
    надання аудитору, який відповідно до цього Закону здійснює аудит Накопичувального фонду.
  3. Надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним особам, крім органів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та перелічених у частині другій цієї статті, допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом.
    { Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }
  4. Пенсійний фонд забезпечує комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, в тому числі забезпечує обмеження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов'язків мають доступ до відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
    Особи, які мають доступ або користуються відомостями, що містяться в системі персоніфікованого обліку, за незаконне розголошення цих відомостей несуть відповідальність згідно із законом.

{ стаття 23, Розділ І }

  Стаття 23.   Розгляд спорів

    Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.

Розділ II.   СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ    

Источник: http://intal.ucoz.ua/PVO_ZU/1058/Z1058-1.htm

  • Автор: Mr. HillBilly
  • Комментарии: 20
  • Просмотры: 129